موتورخانه مجتمع مسکونی هدایت

تاریخ: 1400
محل پروژه: ایران ، تهران
کارفرما: مهندس محمودی

مدلسازی موتورخانه واقع در قیطریه تهران، که با LOD 350 مدلسازی گردید و عمده خواسته کارفرما کلش گیری و متره براورد دقیق از متریال و مصالح بکارفته بود .