پروژه مجتمع اداری تجاری تهران

تاریخ: 1400
محل پروژه: ایران ، تهران
کارفرما: شهرداری تهران

پیاده سازی کامل روش مدلسازی اطلاعات ساخت بر روی پروژه طی دو سال که شامل خدمات :

1. مدلسازی سه بعدی تمامی دیسیپلین‌ها lod 350

2. متره براورد سیستمی

3. برنامه ریزی و شبیه سازی فرایند ساخت

4.محاسبات مربوط به انرژی (سرمایش – گرمایش)

5.مدیریت تسهیلات و مستندسازی دیجیتال پروژه