موتورخانه مجتمع مسکونی قیطریه

تاریخ: 1398
محل پروژه: ایران ، تهران
کارفرما: مهندس رضایی

مدلسازی کارخانه صنعتی تهران، که با LOD 350 مدلسازی گردید و عمده خواسته کارفرما کلش گیری و متره براورد دقیق از متریال و مصالح بکارفته بود .