پروژه صنعتی ترکیه

تاریخ: 1400-1397
محل پروژه: ترکیه ، کایسری
کارفرما: مهندس کیانی

مدلسازی BIM یک پروژه صنعتی واقع در ترکیه، که با LOD 350 مدلسازی گردید و عمده خواسته کارفرما کلش گیری و متره براورد دقیق از متریال و مصالح بکارفته بود .